KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2020 r.
(podstawa prawna:
 §2
ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.
1603).
2 Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2020 r.(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
3 Ferie zimowe: 25 stycznia – 7 lutego 2021 r.:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
4 Wiosenna przerwa świąteczna 01 – 14 kwietnia 2021 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.  Egzamin ósmoklasisty  

25 maja 2021 r. 26 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.

(podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6  

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
 w szkole podstawowej
(święta państwowe i kościelne)

 

 (podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)  
11 listopada 2020 r. (środa)

3 maja 2021 r. (poniedziałek) 
3 czerwca 2021 r. (czwartek)
 (podstawa prawna:
§ 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.
7. Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5
października 2010 r.W tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńcze
(czynna świetlica)
 

02 listopada 2020 r. (poniedziałek) 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek)
22 grudnia 2020 r. (poniedziałek) 04 czerwca 2021 r. (piątek)
24 czerwca 2021 r. (czwartek)

(podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 5 października 2010 r.

§5 pkt.2 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U.
Nr 46, poz. 432, z póź. Zm.)

8 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
9 Ferie letnie  26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 

 

Skip to content