Projekt „Akademia Otwartego Umysłu”

Uczniowie kl.2 i 3 na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w ramach realizowanego PROJEKTU ‘’AKADEMIA OTWARTEGO UMYSŁU’’:

 

Projekt „Akademia Otwartego Umysłu”

RPPD.03.01.02-20-0410/19

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze realizuje projekt pt. „Akademia Otwartego Umysłu” nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu łącznie – 1 033 137,50 zł

Czas trwania projektu : od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku

Numer projektu RPPD.03.01.02-20-0410/19

Dofinansowanie projektu z UE – 791 748,35 PLN

Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych   uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztabin oraz Gmina Raczki oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli trzech szkół podstawowych poprzez szkolenia oraz studia podyplomowe.    

Cel główny projektu będzie osiągnięty dzięki :

 • realizacji projektów edukacyjnych opartych o zainteresowania uczniów rozwijające kompetencje kluczowe tj. matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe oraz posługiwania się językiem obcym;  
 • realizacji zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne takie jak kreatywność oraz przedsiębiorczość;  
 • realizacji warsztatów o tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni podnoszących świadomość uczniów  na temat zagrożeń w internecie;
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęcie wsparciem w postaci udziału w zajęciach wyrównawczych oraz specjalistycznych takich jak zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia terapeutyczne;
 • realizacji szkoleń oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli;
 • doposażenia pracowni przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wspierający wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W naszej szkole będą realizowane następujące zajęcie w ramach projektu:

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 4 grupy
 • Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego – 2 grupy
 • Zajęcia Korekcyjno – kompensacyjne – 3 grupy
 • Zajęcia logopedyczne – 2 grupy
 • Zajęcia rewalidacyjne – zajęcia indywidualne dla 4 osób
 • Projekt edukacyjny – Mistrzowie matematyki – 2 grupy
 • Projekt edukacyjny – Matematyczni tropiciele – 1 grupa
 • Projekt edukacyjny – Niezbędnik młodego przyrodnika – 2 grupy
 • Projekt edukacyjny „4 Żywioły Ziemi” (zajęcia interdyscyplinarne z chemia, biologii, fizyki, geografii) – 3 grupy
 • Koło zainteresowań – „Z informatyką na Ty” – 2 grupy
 • Warsztaty „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – 4 grupy
 • Aktywny w małej i dużej ojczyźnie – 2 grupy

W ramach projektu 8 najzdolniejszym uczniom naszej szkoły o zostanie przyznane stypendium edukacyjne.

Informację dotyczące rekrutacji na zajęcia można uzyskać u wychowawców lub w sekretariacie szkoły. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Możesz również polubić…

Skip to content