Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.szkolakrasnybor.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2006-05-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Emilią Świątkowską, tel. +48 87 641 4004, e-mail: spinf@wp.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną
 • dane osoby zgłaszającej żądanie – imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej: numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające i nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Na terenie szkoły znajduje się parking ogólnodostępny.
 2. Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno wejście od ulicy, drugie od strony boiska szkolnego, trzecie od podwórka szkolnego. Do wejścia od ulicy i od podwórka prowadzą schody.
 3. Od strony boiska jest wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do dyrektora szkoły, nauczyciela, istnieje możliwość zejścia dyrektora szkoły, nauczyciela na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze nie posiada aplikacji mobilnych.

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze dokłada starań, aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo na naszej stronie. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Opublikowano dnia: 30 września 2020

 

 

 

 

 

Skip to content