RODO

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA
dotycząca danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuje, że administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze, Krasnybór 59, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.
Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona na podstawie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze jest Pan Bartosz Mendyk. Skontaktować się z nim można przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@drmendyk.pl, a także osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim umówieniu się przez e-mail.

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Sybiraków w Krasnymborze

Skip to content