PRZETARGI      

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


(zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)


Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze

16 – 310 Sztabin
Krasnybór 59
tel. (87) 64 14 004
spinf@wp.pl

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze

pobierz


 

Krasnybór,  dnia 2 listopada 2010 r.

ZSS. 3410-01/2010                                                                          

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

1.      Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, po przeprowadzeniu procedury oceny ofert  dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej , tj.  oferty złożonej przez Wykonawcę:

„PLUS” SPÓŁKA JAWNA Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz,15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tego Wykonawcy potwierdza spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.   

2.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli następujący Wykonawcy. Oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

1

PRONAR SP. Z O.O.

17-210 NAREW  UL. MICKIEWICZA 101 A

 

98,90

 

2

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA TRANSBUD EŁK ul. Łukasiewicza 1,  19-300 Ełk

 

99,26

 

3

„PLUS” SPÓŁKA JAWNA Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz                    15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58

 

100

 

4

„SETON” SPÓŁKA JAWNA K. CICHOCKI, R. MATUSIEWICZ

 NOWA WIEŚ EŁCK  UL. EŁCKA 9B, 19-300 EŁK

 

99,63

 

 

3.      W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4.      W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

5.      Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarte w terminie  krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 
Krasnybór: Dostawa oleju opałowego- lekkiego Ekoterm-Plus lub równoważnego do Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze gm. Sztabin.
Numer ogłoszenia: 329754 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze , Krasnybór 59, 16-310 Krasnybór, woj. podlaskie, tel. 0-87 6414004, faks 0-87 6414004.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolakrasnybor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego- lekkiego Ekoterm-Plus lub równoważnego do Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze gm. Sztabin..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego-lekkiego Ekoterm-Plus lub równoważnego dla Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze w okresie od listopada 2010 do 31 października 2012 r. w przewidywanej ilości 30 000 - 35 000 litrów na jeden sezon grzewczy ( w okresie lipiec 2009 r. - czerwiec 2010 r. zużyto 32 000 litrów oleju opałowego ). Olej opałowy należy dostarczać do siedziby Zamawiającego w terminach co 20-30 dni, dodatkowo potwierdzanych telefonicznie, jednorazowo w ilości około 8.000 litrów. Zamawiający może korygować terminy i ilości dostaw oleju opałowego, stosownie do aktualnych potrzeb, wynikających m.in. od panujących warunków atmosferycznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi spełniać następujące warunki: - od co najmniej 3 lat prowadzić działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną przedmiotem zamówienia z podaniem wartości usługi, dat i miejsca wykonania oraz odbiorcę tych usług, a w szczególności polegającą na: wykonaniu minimum jednego zamówienia polegającego na dostawie oleju opałowego o łącznej wartości zamówienia u jednego Zamawiającego minimum 70 000 PLN brutto. - posiadać aktualne świadectwo autoryzacji,

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi spełniać następujące warunki: posiadać odpowiedni potencjał techniczny przystosowany do przewozu oleju opałowego, który posiada aktualne świadectwo legalizacji instalacji pomiarowych zamontowanych na cysternach do dystrybucji cieczy innych niż woda, a w szczególności: minimum jeden pojazd przystosowany do przewozu oleju opałowego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·       III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: - co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taka zmianę Warunki dokonywania zmian: -inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, -uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, -forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolakrasnybor.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze 16-310 Sztabin, Krasnybór 59.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze 16-310 Sztabin, Krasnybór 59.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  pobierz


 

 


 

 

Sztabin dnia 6 listopada 2008 r.

ZSS. 3410-02/2008                                                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

1.       Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę –  PLUS” spółka jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz, 15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia wybór tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu, zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.   

2.       W postępowaniu, w którym jedynym kryterium była „cena za wykonanie przedmiotu zamówienia” oferty złożyło czterech Wykonawców. W wyniku oceny ofert, oferty następującą ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

1

„SETON” spółka jawna, Krzysztof Cichocki , Ryszard Matusiewicz, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka , ul. Ełcka 9b

97,60

 

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LTL” sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 12

99,60

 

3

Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza  1

98,38

 

4

„PLUS spółka jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz,                  15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58

100

 

3.       W postępowaniu  nie wykluczono Wykonawców:

4.       W postępowaniu nie odrzucono ofert                                 

 

Otrzymują:

 

1.       „SETON” spółka jawna, Krzysztof Cichocki , Ryszard Matusiewicz,                  19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka , ul. Ełcka 9b

2.       Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LTL” sp. z o.o.                                 15-399 Białystok ul. Składowa 12

3.       Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” sp. z o.o.      19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza  1

4.       „PLUS spółka jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz,          15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

( o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone

na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze

16-310 Sztabin

Krasnybór 59

zaprasza

do złożenia ofert na wykonanie zamówienia pn:

Dostawa oleju opałowego- lekkiego do Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze  gm. Sztabin

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego-lekkiego dla Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze o lepkości 4-8 jednostek, w przewidywanej ilości    30 000 – 35 000 litrów na jeden sezon grzewczy.

CPV – 09.13.51.00-5 

2.      Wymagany termin realizacji zadania: od 10 listopada 2008 do 31 października 2010 r.

3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej ZSS w Krasnymborze   www.szkolakrasnybor.pl

4.      Warunki wymagane od wykonawców: 

                  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)         od co najmniej 2 lat prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b)         posiadają odpowiedni potencjał techniczny przystosowany do przewozu oleju opałowego, który posiada aktualne świadectwo legalizacji instalacji pomiarowych zamontowanych na cysternach do dystrybucji cieczy innych niż woda.

c)         posiadają aktualne świadectwo autoryzacji,

d)         są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

e)         posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

f)           posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

g)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

h)         nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, do dnia  24 października 2008 r.  do godz. 12ºº.

Termin związania oferta wynosi 30 dni.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

8.      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.

10.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2008 r. roku o godz. 12³° w siedzibie Zamawiającego

11.  Uprawniony do udzielania informacji dotyczących przetargu –  Barbara Kotarska Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze

 

Krasnybór  dnia  16 października 2008 r.

 

 

                                                                                  Barbara Kotarska -

                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych  w Krasnymborze

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

 


 

                                     

 

Sztabin dnia 27 czerwiec 2008 r.

ZSS. 3410-01/2008
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE


1. Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę – „ELEKTRO – TECH Jacek Sobieszczański” ul. Śliwkowa 51, 16-300 Augustów. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu, zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.
2. W postępowaniu, w którym jedynym kryterium była cena za wykonanie przedmiotu zamówienia złożono trzy oferty , które w wyniku oceny ofert uzyskały następujące ilości punktów:
1) „USŁUGI BUDOWLANO – ELEKTRYCZNE B.K. Oświecińscy s.c. , ul. Kopernika 13, 16-200 Dąbrowa Białostocka – 75,05 pkt,
2) „ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO Malinowski Kazimierz Sylwester” ul. Słowackiego 54, 16-300 Augustów – 89,69 pkt,
3) „ELEKTRO – TECH Jacek Sobieszczański” ul. Śliwkowa 51 16-300 Augustów – 100 pkt.
3. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty.
4. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE
wersja do druku pdf pobierz

 


 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
( o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone
na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )


Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze
16-310 Sztabin
Krasnybór 59
zaprasza
do złożenia ofert na wykonanie zamówienia pn:
Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze polegającego na wymianie instalacji elektrycznej na parterze, I kondygnacji oraz piwnicy budynku szkoły obejmującej:
 instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
 instalację gniazd wtyczkowych 220V,
 instalację dzwonkową,
 instalację ochrony przepięciowej,
 instalację ochronną od porażeń.
2. Wymagany termin realizacji zadania: do 20 sierpnia 2008 roku.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej ZSS w Krasnymborze www.szkolakrasnybor.pl
4. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
1. Spełniają następujące warunki:
a) wykonali co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu przedmiotu zamówienia o wartości minimum 50 000 PLN, polegające na budowie nowej lub remoncie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szkoły lub innym obiekcie użyteczności publicznej.
b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, do dnia 26 czerwca 2008 r. do godz. 12ºº.
Termin związania oferta wynosi 30 dni.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2008 r. roku o godz. 12³° w siedzibie Zamawiającego
11. Uprawniony do udzielania informacji dotyczących przetargu – Barbara Kotarska Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze

Krasnybór dnia 5 czerwca 2008 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zobacz 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja do druku pdf pobierz

 


 

 

 

Krasnybór dnia 19 październik 2007 r.

 ZSS.3410-01/2007                                                                                                   

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

 

1.       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na „ Dostawę oleju opałowego – lekkiego do Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze Gmina Sztabin”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę – „PLUS spółka jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz, 15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58.  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy  spełniła warunki udziału w tym postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę.   

2.      W postępowaniu,   złożono dwie ofertę , które w wyniku oceny ofert uzyskały następującą ilość punktów:

1)      „PLUS spółka jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz, 15-521 Białystok – Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58 – 100 pkt

2)      „SETON” spółka jawna, Krzysztof Cichocki , Ryszard Matusiewicz, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka , ul. Ełcka 9b – 98,39 pkt.              

3.      W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty.

4.      W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

                                                                                        Alicja Augustynowicz –  p.o. Dyrektora ZSS w Krasnymborze

 


 

Sztabin dnia 13 kwiecień 2007 r.

ZSS. 3410-01/2007                                                                                                  

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

 

 

1.       Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizacja wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Akademia Jutra”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – „Polskie Biuro Podróży Krystyna Tyszkiewicz”  z siedzibą w  Augustowie Rynek Zygmunta Augusta 22. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była jedyną złożoną w postępowaniu, spełniała wymagane warunki udziału i zawierała cenę za wykonanie zamówienia w wysokości 39 024,00 zł brutto.

2.      W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty.

3.      W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Otrzymują:

1.      Polskie Biuro Podróży Krystyna Tyszkiewicz

16-300 Augustów

Rynek Zygmunta Augusta 22

 

 

 

                                                                                              Barbara Kotarska

                                                                                              Dyrektor ZSS w Krasnymborze

 

 


 

 

Krasnybór, 30.03.2007 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 euro

 

Nazwa i adres zamawiającego:

 

Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze

Krasnybór 59

16-310 Sztabin

 

Tryb zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    zobacz     wersja do druku pdf pobierz

Oferta                                                         zobacz     wersja do druku pdf pobierz

Umowa                                                        zobacz     wersja do druku pdf pobierz

Zestaw wymaganych dokumentów                    zobacz     wersja do druku pdf pobierz

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Akademia Jutra” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 3 części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): organizacja wycieczek: 63511000-4

Termin wykonania zamówienia publicznego:

I część zamówienia: Kwiecień 2007r.

II  część zamówienia: Czerwiec 2007 r.

III część zamówienia: Wrzesień 2007 r.

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pzp, w tym:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, zgodnie z ar. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. Z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.);

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, w tym autokarem o podwyższonym standardzie oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym posiadają gwarancję ubezpieczeniową lub gwarancję bankową albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie prowadzonej działalności turystycznej;

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju dyrektora w

 Zespóle Szkół Samorządowych w Krasnymborze

 Krasnybór 59

   16-310 Sztabin 13.04 2007 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi  w pokoju dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze

Krasnybór 59

16-310 Sztabin 13.04 2007   r. o godz. 1030.

Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%

Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Termin związania ofertą:
Termin związania oferta wynosi 30 dni – jego bieg rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Joanna Maciejewska  tel/ fax 087 6414004

wersja do druku pdf pobierz